DIGITAL MARKETING CENTER.Always Beyond

MOBILE MARKETING SERVICE

DIGITAL MARKETING CENTER

มอบสมุดบันทึกความดี

Digital Marketing Center Co.,Ltd.

ร่วมเป็นหนึ่งการเรียนรู้ มอบสมุดบันทึกความดีให้นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

บริษัท ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชน จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาขึ้น โดยคัดเลือกนักเรียนที่เข้ารับมอบทุนจากนักเรียนที่มี "นิสัยดี"แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยร่วมกับชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทย จัดให้มีการทำกิจกรรม "7 กิจวัตรความดี" ในโรงเรียนวัดมหรรณพาราม โดยใช้สมุดบันทึกความดีประกอบการจัดกิจกรรม ทำให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงด้านนิสัย การเรียน ตลอดจนมีบุคคลิกภาพที่ดีขึ้น จนเห็นได้ชัด